· 

Jehovah's Getuigen of Uitgesloten

Het was oorspronkelijk de bedoeling om in deze video te laten zien hoe je als Jehovah's Getuigen buiten de maatschappij kunt staan, maar ook wanneer je uitgesloten bent.

 

Ik ben zelf opgevoed als één van Jehovah's Getuigen en ben vlak voor mijn 20e jaar uitgesloten.

Men vergist zich enorm in de impact die het heeft, om uitgesloten te worden.

In mijn beleving valt er dan ook van beiden partijen wat te zeggen.

Die van Jehovah's Getuigen en de mensen die "in de wereld" leven.

 

Hulpverlening is bijna niet bekend met de gevolgen hiervan en kan hierdoor nog meer schade veroorzaken, dan dat zij daadwerkelijk hulp bieden.

Tenzij je geluk hebt en een hulpverlener treft die zich in deze materie wilt verdiepen.

 

Los daarvan, wil ik als lotgenoot ook wat vermelden over de misbruik zaken binnen de Organisatie die intern worden afgehandelt.

De Organisatie zou eens heel goed moeten gaan nadenken, over hoe zij met deze zaken omgaan en wat voor gevolgen het heeft voor slachtoffers!

 

Luister eens naar de ervaringen van personen die dit hebben meegemaakt!

Of dit nu Getuigen zijn of personen die uitgesloten zijn of zich hebben teruggetrokken!

Want 'Ja' er zitten nog steeds slachtoffers binnen de Organisatie, die niks naar buiten durven te brengen uit angst voor gevolgen hiervan vanuit de Organisatie.

 

Bijvoorbeeld: Het verlies van contact met familie en iedereen waarmee je omgaat binnen de Organisatie.

Zij hebben kans dat zij zelf worden uitgesloten als zij hierover praten, wanneer zij geen 2-getuigen hebben en de dader dit ontkent.

Zij mogen hun broeders en zusters niet waarschuwen als zij die proberen te beschermen.

Dan kunnen zij zelf voor smaad en laster worden uitgesloten.

 

Het was toch niet de bedoeling van Jehovah om een paradijs voor misbruikers en pedofielen te maken?

 

Ik hoop dat de Organisatie zich bewust wordt van hun verantwoordelijkheid hierin, aangezien zij zichzelf gelijk hebben gesteld aan God en ieder lid voor "raad" naar hen opkijkt!

 

Ik wens iedereen die hiermee te maken heeft, op wat voor manier dan ook heel erg veel sterkte in hun proces!

En hoop dat je de juiste hulp kunt vinden, om zulke heftige situaties te verwerken!

 

Emily Simons / Clown Fixuna

 

 

 

Achtergrond informatie over Jehovah's Getuigen

 

 

Jehovah's Getuigen

 

Jehovah’s Getuigen werden eerst Bijbelonderzoekers genoemd.

Charles T. Russell en een klein groepje kennissen vormde in 1870 toen een bijbelstudie klas.

In 1884 werd Zion’s Watch Tower Tract Society officieel opgericht.

De organisatie begon toen met het publiceren en verspreiden van Bijbelse lectuur.

Zij staan wereldwijd bekend dat zij overal getuigenis geven over Jehovah en zijn koninkrijk en de eindtijd.

Zij noemen de prediking “langs de deuren” ook wel de velddienst.

 

Zij geloven dat de Bijbel God’s woord is en nemen die vrij letterlijk en volgen nauwkeurig deze Bijbelse beginselen, ook in hun dagelijks leven. De Bijbel is Gods geïnspireerde Woord.

Zij geloven dat Jehovah de enige ware God is en Jezus Christus zijn eniggeboren Zoon van God is.

Die als enige rechtstreeks door God zelf werd geschapen.

Zij zeggen dat zij in de Waarheid zijn en geloven dat zij de enige zijn met de ware religie.

Zij noemen zichzelf Christenen.

 

Ze geloven dat Satan de heerser is van deze wereld. Zij willen geen deel zijn van Satans wereld.

Sinds 1914 zouden wij in de tijd van het einde leven.

Ze geven juist in deze tijd getuigenis aan alle natiën om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Zij zien dit ook als levensreddend werk.

Want zij geloven dat het einde nadert van deze goddeloze samenstel van dingen en goddeloze mensen.

 

Er is slechts één weg die tot eeuwig leven leidt.

Gods Koninkrijk onder leiding van Christus, zal alle menselijke regeringen vervangen.

Het huidige goddeloze samenstel van dingen zal volledig vernietigd worden.

Daarna zal het Koninkrijk Gods heersen en de aarde herstellen tot een paradijs voor de grote schare.

De grote schare zou na Armageddon eeuwig leven krijgen.

Degene die voor deze grote verdrukking gestorven zijn, zullen een opstanding krijgen en ook eeuwig leven krijgen. De grote schare heeft de hoop op eeuwig leven in het paradijs.

 

Daarnaast heb je ook de kleine kudde, ook wel de 144.000 gezalfden genoemd.

De gezalfden gaan naar de hemel en zullen aan Jezus zijde 1000 jaar regeren over het paradijs aarde.

Na die 1000 jaar zal de laatste beproeving plaats vinden.

Wie dan nog zondigt, wordt alsnog eeuwige vernietigd.

Zij geloven ook niet dat je na de dood naar de hel of hemel gaat.

Uitgezonderd van de 144.000 gezalfden die als enige een hemelse aangelegenheid hebben.

 

Zij zijn standvastig in hun geloof en stellen de regels van een land NIET boven de wetten van Jehovah en zijn organisatie. Zij zullen bijvoorbeeld niet stemmen, geen vlag groeten en dienstplicht weigeren.

Ook als zij vervolgd worden zien zij dit als een beproeving van Satan.

Zij zullen dan standvastig in hun geloof blijven staan, om te laten zien aan Jehovah dat zij ook onder moeilijke omstandigheden trouw en loyaal blijven aan God en zijn Organisatie.

Zij zijn bereid te sterven voor hun geloof.

 

Structuur van de Organisatie:

 

Jehovah’s Getuigen worden wereldwijd geleid door het Besturend Lichaam, die bestaat uit een klein groepje oudere mannen die beweren dat zij door God zijn aangesteld.

Zij wonen en werken in het Hoofdkantoor van de Watch Tower Bible and Tract Society.

Het hoofdkantoor staat in Warwick in de staat New York in de Verenigde Staten.

Zij staan aan het hoofd van de Organisatie. Jehovah’s Getuigen geloven dat zij hen leidinggeven onder leiding van Jehovah God.

 

Het Besturend Lichaam zegt leiding te geven, maar geen leiders te zijn en zien zichzelf als ervaren Christenen die hetzelfde werk doen als de apostelen in Jezus tijd.

 

Het Besturend Lichaam heeft zes comités aangesteld om verschillende aspecten te kunnen coördineren.

 

- Coördinators comité: Voor rampen, juridische kwesties e.d.

- Personeelscomité: Houdt toezicht over regelingen die van invloed zijn op de Bethel Familie

- Uitgevers Comité: Zij zien toe op de productie en verzending van lectuur, bouw van vergaderplaatsen, vertaalkantoren en bijkantoren.

- Dienst Comité: Toezicht over de prediking.

- Onderwijscomité: Coördineert onderwijs dat gegeven wordt op bijeenkomsten, audio en video.

- Schrijvers Comité: Coördineert het onderwijs van gedrukte lectuur, website en vertaalwerk.

 

Onder leiding van het Besturend Lichaam worden de Bijkantoren (ook wel “Bethel” genoemd) geleid, die op hun beurt weer leidinggeven en toezicht houden over een bepaald land of gebied.

Binnen een gebied of land vormen zich Gemeentes. Dat zijn groepen van Jehovah’s Getuigen waar zij bij elkaar komen om bijvoorbeeld plaatselijk te vergaderen.

 

Deze Vergaderplaatsen noemen zij de Koninkrijkszaal. Ze hebben ook grote bijeenkomsten zoals de Dagvergadering, Kring en Congressen.

De Gemeenten worden ook jaarlijks bezocht door een kringopziener.

Kringopzieners worden ook aangesteld door het Besturend Lichaam.

 

De Kringopziener draagt geestelijke zorg voor de Gemeentes die hij bezoekt en ziet er ook op toe dat er wordt voldaan aan de regels van de organisatie.

Binnen de Gemeentes hebben de Ouderlingen de leiding en zijn er Dienaren in de Bediening die hen ondersteunen met bepaalde taken.

Daaronder zijn de Verkondigers en Ongedoopte Verkondigers.

Verkondigers zijn de leden die gedoopt zijn.

 

Doop: Jehovah’s Getuigen kennen geen kinderdoop.

Zij zien het als een belangrijke aangelegenheid. Voordat je gedoopt kan worden moet je eerst een geloof ontwikkelen en laten zien dat je je laat dopen, omdat je nauwkeurige kennis hebt van God en zijn voornemens.

Tuurlijk hoef je nog niet alles al te weten, maar enige basiskennis is echter wel noodzakelijk.

Als jij je wilt laten dopen, dan zal je ook de vergaderingen bezoeken en actief deelnemen aan de prediking.

Ook zul je eerst moeten werken aan je slechte gewoontes of aan een bepaalde levensstijl voor je in aanmerking komt voor de doop.

Ook kun je je in een persoonlijk en oprecht gebed, jezelf opdragen aan Jehovah.

Als je dan zover bent om je te laten dopen, kun je dat aangeven bij de coördinator van Ouderlingen.

Hij zorgt er dan voor dat enkele Ouderlingen een aantal vragen met je gaan doornemen over de basisleerstellingen van de Bijbel.

 

Wanneer de Ouderlingen het met elkaar eens zijn dat je aan de vereisten voldoet, kan je gedoopt worden tijdens de eerstvolgende gelegenheid. Daarmee bedoel ik de grotere bijeenkomsten, zoals de kringvergadering of tijdens een congres.

Tijdens zo’n gelegenheid wordt eerst een doop-lezing gehouden en er worden speciale doop liederen die daarbij horen gezongen.

Ook zal er gebed plaatsvinden.

Er zal vanaf het podium twee doopvragen publiekelijk worden gesteld.

 

Doopvraag 1: Heb je op grond van het slachtoffer van Jezus Christus berouw van je zonden en heb je je aan Jehovah opgedragen om zijn wil te doen?

Doopvraag 2: Begrijp je dat je opdracht en doop je identificeren als één van Jehovah’s Getuigen, verbonden met Gods door de Geest geleide Organisatie?

 

Degene die zich willen opdragen moeten beiden vragen volmondig met “Ja” beantwoorden.

Vervolgens zullen zij in het openbaar volledige worden ondergedompeld.

 

Ongedoopte Verkondigers zijn personen die wel actief meedoen in de door de organisatie geleide evangelisatie werk, maar nog niet gedoopt zijn.

 

Onderling noemen zij elkaar broeders en zusters.

Binnen de organisatie kunnen alleen mannen leidinggevende functies bekleden.

Vrouwen kunnen nooit Dienaar in de Bediening, Ouderling, Kringopziener en dergelijke worden.

Wel kunnen zij Pionieren of Zendeling worden.

Zij mogen wel wonen en werken op de bijkantoren.

De positie van de vrouw is wel altijd ondergeschikt aan die van de man.

Zij beredeneren dat God het hoofd is van Christus.

Christus is het hoofd van elke man. En de man is het hoofd van de vrouw.

Vrouwen dienen onderworpen te zijn aan hun man en de kinderen aan hun ouders.

De verkondigers in de gemeente staan onder leiding van de ouderlingen.

Zij zullen gehoorzaam zijn aan de ouderlingen.

 

De ouderlingen staan onder leiding van de Organisatie.

Iedereen staat onder leiding van het Besturend lichaam aan wie zij allemaal gehoorzamen.

Het besturend lichaam noemt zichzelf ook de Getrouwe en Beleidvolle slaaf, die onder leiding van God staat.

 

Ongehoorzaamheid aan de Organisatie, wordt ook gelijkgesteld aan ongehoorzaamheid aan God.

Ook kritiek op de Organisatie is dan gelijk aan kritiek op God zelf.

Waardoor gehoorzaamheid aan de organisatie ook gelijk staat aan gehoorzaamheid aan God.

 

Dit is heel belangrijk om te begrijpen vanwege het feit, dat je ook uitgesloten kunt worden voor kritiek op de Organisatie en zelfs als afvallig kunt worden neergezet als Verkondiger of als ex-gelovige.

 

Enkele regels die zij naleven: 

 

Jehovah’s Getuigen proberen zo nauwkeurig mogelijk de wetten van God's woord na te leven.

Zij vieren geen wereldse feestdagen en vieren geen verjaardagen.

Een feest bij een bruiloft is wel toegestaan.

Verjaardagen worden niet gevierd, omdat het naast een soort zelfverering er ook een voorbeeld uit de Bijbel wordt gebruikt waarbij er een onthoofding plaatsvond en het hoofd als cadeau werd aangeboden.
Zij koppelen hiermee een moord, aan verjaardag vieren.

 

Zij geloven dat bepaalde feestdagen een heidense achtergrond hebben.

Zij vieren bijvoorbeeld geen Kerst, Pasen, Sinterklaas en vieren ook geen oud en nieuw.

De enige viering die zij vieren is het Avondmaal of de Gedachtenisviering van Jezus.

Er wordt dan een speciale lezing gehouden in de Koninkrijkszaal.

Tijdens deze viering mogen alleen de Gezalfde Getuigen van de wijn en ongezuurd brood gebruik maken.

De overige Getuigen zullen dat niet doen, maar de wijn en ongezuurd brood aan elkaar doorgeven.

 

Jehovah’s Getuigen kwamen drie keer in de week samen om te vergaderen, dat is nu teruggebracht na twee keer in de week.

Je had eerst de boekstudie, die vaak bij broeders en zusters thuis werden gehouden om samen in kleine groepjes een bepaalde publicatie te bestuderen.

Dat gebeurt door middel van een vraag en antwoord studie.

Dit gebeurt ook bij de Wachttoren studie die in de Koninkrijkszaal wordt gehouden na de openbare lezing.

Daarnaast heb je ook de Theocratische School en Dienstvergadering.

 

Bij de Theocratische School worden er korte stukjes of toespraakjes voorbereid door ongedoopte en gedoopte broeders en zusters. 

Het helpt bij het leren om getuigenis geven, maar je leert ook te letten op bijvoorbeeld je gebaren, intonatie, redeneren, klemtoon leggen, expressie, Bijbelteksten gebruiken etc.

Je wordt dan ook beoordeeld op deze punten tijdens een Theocratisch toespraak.

 

Jehovah’s Getuigen willen geen deel van deze wereld zijn.

Je kunt geen vriend van God zijn en een vriend van Satan en zijn wereld.

Zij zien allerlei zaken die voor wereldse normen “normaal” zijn, als verleiding van Satan.

 

Ook zien zij het als een beproeving om hen van hun ware geloof af te brengen.

Wereldse vrienden hebben, wordt daarom ook niet aangemoedigd.

Veel contact bestaat voornamelijk met andere Getuigen.

Zij kunnen wel gewoon vriendelijk zijn tegen mensen uit de wereld en met hen omgaan.

Het is niet dat er helemaal geen contact is met wereldse mensen.

Maar als het in strijd is met de regels van Jehovah, zou het als slechte omgang kunnen worden gezien.

Je moet als Getuige altijd alert zijn en beredeneren of deze vriendschap goedgekeurd zou worden.

 

Ze zullen mogelijk proberen getuigenis te geven aan hun wereldse vrienden, familie, klasgenoten of collega’s.

Wat voor vriend zou jij als getuige zijn, als jij moedwillig je vrienden niet zou vertellen over Gods levensreddende boodschap?

Je laat toch niet je vrienden naar de eeuwige vernietiging gaan, als je echt van hen houdt?

Je zou hen dan moedwillig dood laten gaan!

Op deze wijze wordt er gedacht.

 

Andersom kun jij als Getuige eeuwig vernietigd worden als jij je laat meeslepen in de verleidingen van Satans wereld.

 

Kleding moet netjes, eerbiedig en respectvol zijn.

Op deze manier tonen zij ook respect voor God en de plek waar zij hem aanbidden.

Ze willen zich bescheiden kleden en met gezond verstand.

Het is dus niet de bedoeling dat je aandacht vraagt met je kleding die bijvoorbeeld opvallend, extreem, uitdagend of onthullend zijn.

 

Bijvoorbeeld een kort rokje en een te onthullend truitje zou voor broeders heel verleidend en afleidend kunnen zijn tijdens een vergadering.

 

Er zijn genoeg regels die niet letterlijk worden benoemd, maar vooral via voorbeelden worden gegeven.

Waardoor elke vorm van ongehoorzaamheid hele erg gevolgen ten gevolge heeft.

 

Om een voorbeeld te geven:

Je wilt naar een eindfeest van school gaan.

Men verwacht als Getuige dat je niet daaraan deelneemt.

Mocht je dat toch doen en je wordt bijvoorbeeld op het eindfeestje seksueel lastiggevallen door "wereldse" klasgenoten, dan gebeurt dat omdat je niet gehoorzaam bent geweest en niet langer de bescherming van God had.

Als je had geluisterd naar het advies, dan was je er niet naar toe gegaan en was je beschermt gebleven.

Het klinkt misschien als een extreem voorbeeld, maar zulke voorbeelden geven zij op heel veel vlakken.

 

Men vergeet dat als men dit soort voorbeelden geeft binnen de Organisatie.

Dat wanneer personen worden uitgesloten en dan in nare situaties terecht komen, zij mogelijk ook gaan denken dat dit een straf van God zelf is, omdat zij nu "slecht" zijn en niet meer onder God's bescherming staan.

Terwijl vaak eerder het geval is dat zij door hun kwetsbaarheid in nieuwe traumatische situaties terecht komen.

 

Opleidingen en werk kunnen als afleiding gezien worden van Gods werk.

Het is niet dat je geen opleiding mag volgen of geen baan mag hebben, maar als je daardoor niet in de Velddienst kunt of Vergaderingen moet missen, zal het zeker afgeraden worden.

En zal je aangemoedigd worden om naar iets anders te kijken wat minder tijd en aandacht wegneemt van Gods werk.

Ook worden bepaalde opleidingen afgeraden, zoals bijvoorbeeld wetenschappelijke studies of kunst opleidingen.

 

Ongetwijfeld zullen er Getuigen zijn die mogelijk wel een hoge opleiding hebben gevolgd of werk hebben die veel aandacht van hen vraagt, maar dit wordt zeker niet aangeraden en aangemoedigd!

 

Dit geldt eigenlijk voor verschillende gebieden.

Ook voor sport of muziek. Je mag sporten en muziek maken, maar stel je voor dat je er heel erg goed in bent?

Dan zou ook dit een afleiding kunnen worden van Gods werk.

 

Als getuigen mag je geen idolen hebben en aanbidden.

Zou het dan ook toegestaan worden om een Idool te zijn?

Ook al kun je er kanttekeningen bij zetten, dat er wel degelijk bekende mensen zijn die Jehovah’s Getuigen zijn of als Jehovah’s Getuigen zijn opgegroeid.

 

*(Een voorbeeld is Prince.

Hij zou later Jehovah’s Getuigen zijn geworden, maar als je nu weet wat men daarbinnen gelooft en wat Prince zelf doet als entertainer, strookt dit totaal niet met elkaar.

Iedere willekeurige Getuige zou hiervoor uitgesloten kunnen worden.

 

Dit bedoel ik zeer zeker niet negatief naar Prince toe, ik wil hiermee laten zien dat er in mijn beleving een dubbele moraal wordt gehanteerd door de Organisatie als het komt op uitsluiten en het hanteren van de regels.

 

Dit gebeurt niet alleen met bekende mensen.

Ook binnen de Gemeentes zie je verschillende behandelingen van mensen.

Terwijl de Organisatie predikt dat we allemaal gelijk zijn, ongeacht wat voor kleur of achtergrond.

In de praktijk is dit toch echt anders!

 

Er zijn nog meer bekende personen waarvan ik nooit zou hebben gedacht dat zij één van Jehovah’s Getuigen waren, gezien het feit wat zij produceren of doen binnen de industrie.

Vooral als Getuigen claimen door middel van hun gedrag, Jehovah te willen eren).

 

 

Jehovah’s Getuigen onthouden zich van elke vorm van hoererij.

Seks is alleen toegestaan binnen het huwelijk van een man en een vrouw.

Ook masturbatie is niet toegestaan.

Er wordt niet expliciet in details verteld wat er allemaal niet mag op seksueel gebied, maar ook binnen het huwelijk zijn bepaalde seksuele handelingen niet toegestaan.

 

Het is de bedoeling dat je afzijdig houdt van pornografie, seksuele fantasieën en geflirt of andere praktijken die tot seksuele gevoelens kunnen leiden.

Vooral als men getrouwd is, aangezien het huwelijk heilig is!

Homoseksualiteit die wordt beoefend is niet toegestaan.

Overspel binnen het huwelijk, is één van de weinige geldige redenen voor een echtscheiding binnen de organisatie.

 

Maar ook dan zal er worden aangemoedigd om de partner te vergeven.

Bij huwelijksproblemen zal men ook naar de ouderlingen gaan om dit met hen te bespreken, zodat zij op basis van God’s woord en leiding hen raad kunnen geven.

 

Zij onthouden zichzelf ook van bloed.

Bloed zien zij als heilig en zij geloven dat als zij bloed aanvaarden het een eeuwige vervloeking tot gevolg kan hebben.

Bloedtransfusies zijn niet toegestaan en ook daarvoor kon je uitgesloten worden.

Ik geloof dat het tegenwoordig veranderd is en het nu een gewetenskwestie is geworden en je officieël niet meer uitgesloten wordt.

Desondanks wordt het alsnog niet echt toegestaan om een bloedtransfusie te krijgen.

Zij hebben ook een bloedkaartje die je bij je kan dragen, mocht je onverwacht iets overkomen en niet meer aanspreekbaar zijn, dan kunnen zij aan de hand van je bloedkaartje zien dat je één van Jehovah’s Getuigen bent en bloed weigert.

Ook zal het bloedkaartje door anderen ondertekend zijn (waaronder een Ouderling) die voor jou kunnen spreken en beslissen over deze bloedkwestie, wanneer jij niet meer aanspreekbaar bent.

 

Jehovah’s Getuigen geloven niet in het kruis of drie-eenheid. Zij zullen ook geen kruizen dragen.

Al stond er op de eerste publicaties van de Wachttoren wel een kruis in een kroon.

 

Vroeger mocht men wel roken, verjaardagen en kerst vieren.

Na "nieuw licht" is dit veranderd.

Vanwege "nieuw licht" worden er wel meer zaken herzien binnen de Organisatie.

 

Zij dragen ook geen ander symbolen van andere geloven.

Ook een Boeddha-beeld zullen zij niet mogen hebben.

Ondanks dat zij wel "wereldse" boeken lezen, muziek luisteren en films kijken.

Moet men altijd nadenken of dat goedgekeurt zou worden binnen Bijbelse richtlijnen, want zoiets als Harry Potter kan al onder demonisme of spiritisme vallen.

Ook horror films, boeken of rock/metal muziek.

Laat staan duivelse afbeeldingen of beelden.

Je moet je geest rein houden op elk vlak.

Maar zelfs pipi langkous kreeg al commentaar, een meisje die opstandig en zelfstandig was kon blijkbaar ook geen goed voorbeeld zijn. Al keek ik er toch naar.

 

 

Mishandeling/Misbruik binnen de gemeenschap:

 

Wat als je getrouwd bent en je partner mishandelt jou, dan zal je naar de ouderlingen gaan voor advies.

Dit advies zal hoogstwaarschijnlijk niet zijn om weg te gaan bij je partner.

Het huwelijk is immers heilig en ze zullen je Bijbelse raad geven.

Veel zaken worden bekeken vanuit een standpunt, dat gebed en het in Jehovah’s handen laten tot een oplossing zal leiden.

 

Zelfs als het gevaarlijk wordt voor de partner en de eventuele kinderen.

Ook bij misbruik in een gezin gaat men naar de Ouderlingen voor raad.

Eigenlijk met alle problemen die kunnen voorkomen binnen een gemeenschap, zal men voor raad naar de Ouderlingen gaan in hun gemeente.

Zij kunnen bij een zaak een gerechtelijk comité vormen.

Ouderlingen kunnen en moeten bij bepaalde zaken het Bijkantoor inlichten, zodat zij horen wat zij moeten doen.

 

Zij zullen bij misbruik/mishandeling niet aanmoedigen om naar de politie te gaan of om een rechtszaak te beginnen tegen je eigen broeders en zusters.

Het wordt niet officieël verboden om een rechtszaak te beginnen of om naar de politie te gaan, maar iedere Getuige weet heel goed dat als het naar buiten gebracht wordt, het een slechte naam zal geven aan God en zijn Organisatie.

Voor een Getuige is het heel belangrijk om Jehovah en zijn Organisatie niet in een slecht daglicht te werpen.

 

Dit weegt ook zeer zwaar voor een Getuige en moet zeker niet onderschat worden door de buitenwereld.

Aangezien de Getuigen alles goed proberen te doen voor Jehovah en zijn Organisatie en zij ook aangeleerd zijn om beproevingen te doorstaan tot het einde.

Het is dan ook niet vreemd dat men het onderling probeert op te lossen.

 

Zij vertrouwen elkaar en de wereld niet.

Zij handelen het liefst alles intern af binnen de organisatie.

Ook hulpverlening wordt niet aangemoedigd.

De Organisatie is wel wat soepeler geworden omtrent psychische problematiek en hulpverlening.

Maar omtrent misbruik/mishandeling binnen de organisatie valt nog veel te halen.

 

Vooral als er niet over gesproken mag worden en dit geheim moet worden gehouden.

Het is dan ook zeker niet makkelijk om over dit soort zaken te praten binnen de gemeenschap.

 

Je hebt namelijk twee onafhankelijke Getuigen nodig, voor je iemand beschuldigd van bijvoorbeeld misbruik.

Als je geen twee getuigen hebt is het jouw woord tegen het woord van de ander.

Als de persoon ontkent is er bijna nooit een zaak en moet je je mond houden, omdat je zelf voor roddelen en smaad kan worden uitgesloten.

 

De Organisatie hanteert de twee-getuigen regeling en zegt dat dit gebaseerd is op de bijbel.

Maar in Deuteronomium 22:25, 26, 27 wordt er ook over een voorbeeld gesproken over een verkrachting zonder getuigen en dat de man alsnog de doodstraf krijgt.

Als je nog een paar verzen verder leest zou een verkrachter die een maagdelijk meisje vind die niet gehuwd is, naar haar vader moeten gaan en vijftig zilveren sikkelen betalen om met haar te trouwen.

 

Wil de Organisatie ook nog zulke praktijken gaan invoeren aangezien zij de bijbel zo letterlijk willen nemen?

Ik hoop van niet!

Wat een vreselijke straf voor een slachtoffer om met de dader te moeten trouwen!

Gaan wij ook de Bijbel volgen als het om doodstraffen gaat bij verkrachting?

Het staat letterlijk in jullie eigen Bijbel.

 

Het is net zo goed vreselijk dat de Organisatie verwacht dat er bij misbruikzaken twee getuigen zijn wanneer zoiets gebeurt?

Juist bij dit soort zaken zijn er vaak helemaal geen getuigen, omdat het juist in het geheim gebeurt!

Bekend de beschuldigde en toont hij of zij berouw, dan wordt het alsnog binnenskamers afgehandeld en wordt er mogelijk restricties of uitsluiting toegepast. 

 

Alleen wordt er niet verteld aan de andere Verkondigers wat deze persoon in kwestie heeft gedaan.

Alleen de Ouderlingen weten waarom de dader de restricties of uitsluiting heeft gekregen.

En het slachtoffer moet ook in deze situatie weer zwijgen hierover!

 

Ook kan de dader weer hersteld worden binnen de Gemeente als de persoon wordt uitgesloten.

De dader kan ook naar een andere Gemeente vertrekken en vervolgens opnieuw slachtoffers maken, vanwege het feit dat alleen de ouderlingen van de Gemeente op de hoogte hiervan zijn en niet de Verkondigers in een andere Gemeente.

 

Doordat de dader hersteld kan worden binnen de gemeente bij uitsluiting, kan het zijn dat het slachtoffer meerdere keren per week met de dader geconfronteerd wordt.

 

Dat in combinatie met dat het slachtoffer ook niemand binnen de gemeenschap mag waarschuwen en moet zwijgen. Maakt het een zeer pijnlijke en traumatiserende situatie, vooral als er ook geen hulp is voor het slachtoffer. Helaas ontvangt het slachtoffer vaak geen professionele hulp.

Alles wordt bedekt met de mantel der liefde en je moet toch wel vergevingsverzind zijn als slachtoffer.

 

Er is vrijwel geen nazorg voor het slachtoffer binnen de gemeenschap.

Bij bijvoorbeeld kindermisbruik lopen andere kinderen binnen de Gemeentes mogelijk nog steeds gevaar en ook de kinderen buiten de gemeenschap die al helemaal niet op de hoogte zijn.

 

Het is dan ook voorgevallen dat een dader binnen een Gemeente verschillende slachtoffers heeft gemaakt en de slachtoffers het niet van elkaar weten, doordat er niet openlijk over wordt gepraat.

Wat als de misbruiker nu een Ouderling of Kringopziener is?

Iemand die veel aanzien heeft binnen de gemeenschap en waar je naartoe zou moeten gaan voor hulp.

Dat maakt het nog ingewikkelder om naar de Ouderlingen te stappen.
 

Voor een slachtoffer is het al heel heftig om hiermee naar buiten te komen, Ouderlingen zijn namelijk geen professionele hulpverleners en weten vaak niet hoe zij moeten omgaan met het slachtoffer.

 

Het melden hiervan betekent dat zij tegenover alleen maar mannen hun verhaal moeten doen, waarbij hoogstwaarschijnlijk ook de dader aanwezig is.

Dit is ook het geval als de dader geen Ouderling is.

Het is dan ook heel erg heftig en traumatiserend voor het slachtoffer om op deze wijze je verhaal te doen, en daarbij geconfronteerd te worden met de dader.

Voor het slachtoffer is het zeer traumatisch om geconfronteerd te worden met de dader, als het slachtoffer moet vertellen over het misbruik of mishandeling en alleen maar tegenover oudere mannen zit.

 

Door het gebrek aan juiste hulpverlening of nazorg en de werkwijze  die de Organisatie blijft hanteren, ontstaat er teleurstelling, verdriet en boosheid bij de slachtoffers.

Een slachtoffer kijkt in het beginsel op naar de Ouderlingen die onder Gods leiding staan en loyaal dienen.

Mocht een slachtoffer zodanig niet gehoord en gezien worden, dan is de kans groot dat het slachtoffer het vertrouwen kwijt raakt in de Organisatie en ook in de broeders en zusters.

 

Ze zouden juist een aanmoediging moeten zijn en geen struikelblok!

Eigenlijk zie ik alleen maar nadelen voor het slachtoffer, die vervolgens ook nog gevaar loopt om een geloofscrisis te krijgen door deze behandeling. 

 

Mocht een slachtoffer zodanig niet gehoord en gezien worden en zo teleurgesteld raken in de broeders en zusters en de Organisatie, zodanig dat zij zelf uit het geloof stapt of wordt uitgesloten, omdat men bijvoorbeeld rookt.

 

Dan wordt het slachtoffer veroordeelt op basis van het feit dat hij/zij eruit is gegaan of omdat hij/zij is uitgesloten.

In principe wordt eigenlijk de dader liever en humaner behandelt dan het slachtoffer zelf.

Men kan een misbruiker nog meer vergeving geven, dan een rokende slachtoffer of een kritische slachtoffer!

Hoe pijnlijk moet dit wel niet zijn!

Er kunnen verstrekkende gevolgen zijn voor het slachtoffer op allerlei manieren.

Eventueel ook in hun latere leven buiten de organisatie.

 

Het is dan ook erg verdrietig en pijnlijk dat een Christelijke Organisatie, de pijn en fouten niet wilt erkennen aan slachtoffers, maar hen liever als boze afvalligen willen neerzetten.

Is dit de broederlijke liefde waar men over predikt?

 

In plaats van dat de Organisatie en de Getuigen gaan inzien, dat men hen probeert te waarschuwen voor de gevaren van deze werkwijze en handelingen.

En daarmee nieuwe slachtoffers probeert te voorkomen, door bepaalde regels te willen wijzigen, zodat kinderen veiliger kunnen zijn binnen God’s Organisatie.

 

Zetten zij liever deze slachtoffers neer als boze afvalligen die nu onder "Satans leiding" Gods Organisatie willen vervolgen.

Mag een slachtoffer niet boos en teleurgesteld zijn in de mensen, naar wie zij op hebben gekeken voor Gods leiding en raad?

Vooral als de Organisatie op geen enkele manier wilt meewerken en niet wilt erkennen wat er mis is met deze manier van handelen omtrent dit onderwerp.

Het is ook verwarrend dat het ene moment de Organisatie uit mensen bestaat die fouten maken, maar ondertussen mag er geen kritiek geuit worden op dezelfde mensen die zichzelf gelijk hebben gesteld aan God.

 

De Organisatie is dan ook totaal niet helpend, wanneer zij iedereen die maar enige vorm van kritiek uit als "afvallig" neerzet.

Slachtoffers willen gehoord en gezien worden.

Het is geen doel om mensen van hun geloof af te brengen of om hen te vervolgen.

 

Het is belachelijk dat het leed van slachtoffers gebruikt wordt, als een één of andere eindtijd profetie die uitkomt.

Doordat de Organisatie er op deze manier mee omgaat, werkt het juist tegenstand zelf in de hand!

Helaas zal het averechts blijven werken als men door een Getuigen-bril blijft kijken naar de slachtoffers en zij hen als slecht blijven zien, in plaats van oprecht te luisteren naar de volwassen kinderen die als kind slachtoffer waren binnen de Organisatie.

 

De organisatie zegt nu dat zij ouders voor misbruik waarschuwen, maar zij vergeten dat ook Ouderlingen een gezin kunnen hebben en zelf een dader kunnen zijn.

Hoe groot is de kans dat met deze regels, een kind van een Ouderling of van bijvoorbeeld een Kringopziener of Gezalfde hiermee naar buiten komt?

Of als het om incest gaat? 

Verwacht men dan dat het kind eerst een familielid aan gaat geven bij de Ouderlingen om vervolgens na zo'n gesprek  weer met de dader mee naar huis te gaan? 

 

Men vergeet dat de gemeenschap er zelf ook aan kan meewerken, om het slachtoffers als “slecht” neer te zetten.

Stel je eens voor dat je als kind in de waarheid bent opgegroeid en altijd loyaal en standvastig bent geweest.

En dan zoiets traumatiserends meemaakt.

Dat je vervolgens iedereen kwijt kan raken waar je mee bent opgegroeid binnen zo’n gemeenschap, omdat je de waarheid hebt verteld over iets vreselijks wat jou is overkomen.

En dan zo’n behandeling krijgt...

Je wordt als slachtoffer nog erger gestraft dan de dader zelf!

 

Het is ook niet alsof de wereld met open armen klaar staat om je te helpen!

De hulpverlening zal op dit vlak nog heel veel moeten leren, omdat ook zij vaak niet begrijpen hoe het werkt binnen zo’n gemeenschap. De hulpverlening moet zelf ook goed opletten om slachtoffers niet te her-traumatiseren!

 

De Organisatie zegt zichzelf niet te herkennen in de hoeveelheid slachtoffers.

Omdat men intern altijd heeft verkondigd dat dit soort ernstige zaken, niet tot bijna niet voorkomen binnen de organisatie.

Zij doen alsof dit alleen in andere kerken gebeurt.

 

Als het alleen om incidenten zou gaan, waarom kan de Organisatie dan geen dossiers van de slachtoffers vrijgeven?

Het is hun recht om hun dossier terug te kunnen krijgen.

Ik snap ook niet dat een dader meer rechten krijgt en op deze wijze beschermd wordt!

 

Ik denk niet dat deze handelswijze vanuit de Organisatie, Jehovah’s naam onbesmet laat of eert.

Als zij de waarheid spreken zouden zij niks te verbergen hebben.

Door erkenning te geven en door transparant te zijn, kunnen zij veel meer betekenen voor de slachtoffers die hiermee naar buiten komen.

Het zou hen alleen maar sieren, als God’s Organisatie zich om hun verloren zonen en dochters zou bekommeren, ook wanneer zij niet langer deel uitmaken van de Organisatie.

 

Door op deze wijze te blijven handelen naar de slachtoffers toe, wekken zij alleen maar meer woede en verdriet in de hand.

Als je als Organisatie zijnde niet kan begrijpen wat voor schade dit geeft aan getraumatiseerde slachtoffers, kun je al zeker geen advies geven en dit soort zaken intern gaan behandelen!

 

Er zullen namelijk ook ongetwijfeld slachtoffers zijn die nog steeds Jehovah’s Getuigen zijn.

Ook voor hen zou het veilig moeten zijn binnen God’s Organisatie!

Het is vreemd dat de Organisatie omtrent misbruik zo standvastig wilt zijn, terwijl er wel vaker zaken zijn gewijzigd bij “nieuw licht”.

 

Zou het Jehovah’s naam eren dat zijn Organisatie zijn kinderen liever niet beschermt, maar wel de daders bescherming biedt en liefdevol kan vergeven?

Heeft God geen liefde en vergeving voor de slachtoffers?

Hij kan toch onze harten zien!

 

Veroordelingen richting de slachtoffers vanuit de Organisatie zijn dan ook overbodig.

God kan zelf wel oordelen over ons.

 

 

Uitsluiting/Restricties/Terugtrekking:

 

Het overtreden van regels wordt bestraft met restricties of uitsluiting.

Bij uitsluiting vermijden zij contact en word je niet gegroet en kan ook oogcontact vermeden door de Getuigen.

Je wordt eigenlijk sociaal dood verklaard, wanneer je genegeerd wordt.

Ook familie contact zal zakelijk worden of kan ook helemaal worden vermeden.

 

Er zijn gevallen bekend dat men de uitgesloten persoon niet condoleert bij het overlijden van een familielid, als die aanwezig is op een begrafenis/crematie.

Of dat zij niet op de hoogte wordt gehouden van het overlijden van een familielid die nog een Getuige is.

Of dat zij niet aanwezig mogen zijn op een begrafenis of crematie.

 

Zo zijn er ook gevallen van jongeren die uit huis worden gezet, nadat zij uitgesloten worden en op straat belanden.

 

De Organisatie ziet Uitsluiting als een liefdevolle daad.

Zij zien dit als een wijs besluit als de persoon in kwestie niet berouwvol is of niet berouwvol genoeg of niet wil stoppen met zijn zonde.

 

Jehovah’s Getuigen proberen door middel van hun gedrag ook te Getuigen.

Een zondig Getuige zou God en zijn Organisatie een slechte naam geven en smaad werpen op Jehovah’s heilige naam.

Ook moeten de Gemeenten rein blijven en beschermd van slechte invloed.

 

Zij geloven ook dat het tegenover de persoon zelf die uitgesloten wordt het een liefdevolle daad is, zodat men tot bezinning kan komen en berouw gaat tonen om weer terug te komen als een verloren zoon.

 

Uitsluiting betekent niet dat je voor altijd uitgesloten hoeft te blijven, je kan namelijk hersteld worden.

Enkele voorbeelden waar uitsluiting op kan staan voor een gedoopte Getuige (wanneer men geen berouw heeft of men denkt niet voldoende berouw te hebben of er niet mee stopt) zijn:

 

Roken, drugsgebruik, roddelen, smaad/laster, overspel plegen, dronkenschap (alcohol is niet verboden, maar met mate), seks voor het huwelijk of seksuele immoraliteit, abortus, afgoderij, hoererij, spiritisme, diefstal, homoseksualiteit, kritiek op de Organisatie, bloedtransfusie, moord.

 

Mocht iemand voldoende berouw laten zien, dan kunnen zij ook restricties krijgen in plaats van uitsluiting.

Dat houdt in dat je bijvoorbeeld niet mag deelnemen aan Theocratische taken en geen gebed mag doen en niet met de liederen mag meezingen.

Ook mag je geen antwoord geven tijden de Vergaderingen, totdat de restricties eraf worden gehaald.

 

Als je ongedoopt bent kun je ook als slechte omgang worden beschouwd.

Het heeft een andere naam, maar er zijn ervaringen van ongedoopte verkondigers die niet uitgesloten zijn, maar wel zodanig worden behandeld.

Ook al kun je officieel niet uitgesloten worden als men niet gedoopt is.

Laat de praktijk heel wat anders zien.

 

Inactief zijn de Getuigen die niet uitgesloten zijn en zij worden ook niet als slechte omgang gezien.

Officieel zijn het nog steeds Getuigen, maar niet actief in hun deelname.

Het kunnen getrouwe Getuigen zijn die niks verkeerds hebben gedaan, maar misschien ontmoedigd zijn of ziek zijn en daardoor geen Vergaderingen bezoeken en/of niet meer in de Velddienst gaan.

Iemand kan natuurlijk ook hele andere redenen hebben om inactief te zijn.

Het kan ook goed zijn dat iemand die inactief is regels overtreed.

 

Terugtrekken uit de Organisatie kan door een officiële brief te schrijven naar de Organisatie, waarmee je aangeeft niet langer deel te willen uitmaken als één van Jehovah’s Getuigen.

 

Wanneer jij je terugtrekt uit de Organisatie, beschouwen zij dit als een gradatie erger dan wanneer men uitgesloten wordt.

Vanwege het feit dat je bewust kiest om niet langer één van Jehovah’s Getuigen te willen zijn en je Jehovah en zijn Organisatie de rug toekeert.

Terwijl je de waarheid kent!

Terugtrekking is niet een straf die opgelegd kan worden zoals uitsluiting. 

 

Ik hoop dat ik wat meer duidelijkheid heb kunnen geven over Jehovah's Getuigen en hoe het daarbinnen werkt.

Maar dat u ook een beter beeld krijgt over uitsluiting en hoe men omgaat met bepaalde situaties.

Ik heb anoniem meegewerkt aan de artikelen van de Trouw die in de zomer van 2017 zijn uitgebracht.

Mijn verhaal is daar bekend en zal worden gebruikt ter ondersteuning van de ervaringen die gepubliceerd zijn. 


https://www.trouw.nl/samenleving/kinderen-jehova-s-slecht-beschermd-tegen-misbruik~a52140d1/

 

Emily Simons / Fixuna